Vedtægter


§ 1 Navn:

Foreningens navn er Frieseravl.dk

Hjemsted er hos formanden.

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er at varetage og forbedre forholdene for danske friesere-avlere herunder:

1.       Forbedre informationsniveau.

2.       Forbedre markedsføring.

3.       Nedbringe omkostninger  generelt.

4.       Forbedre samarbejdet og dele viden omkring avl, kåring træning mv.

5.       Forøge kvaliteten og forbedre mulighederne for frieseravl.

6.       Hjælpe hinanden med at holde fokus på hestene.

7.       Supplement til DFF i avls spørgsmål.

 

§ 3 Hvem er vi

Vi er en samling af frieser-avlere, der er gået sammen om at lave en forening, hvor vi øger samarbejdet omkring frieseravl. Foreningen er en ren avlsforening, dvs. at man blandt medlemmer kun finder frieser-avlere.

Det, der er vigtig for os, er, at hesten er i centrum, og fokus er på hestene og ikke menneskene bag.

Foreningen er kendetegnet ved at klart tage afstand til B-bogs-avl og avl med friesere til andet end ren frieseravl.

Bevist salg til Pirat frieser avl accepteres ikke.

 

Vi er en forening af frieser-avlere, som har tillid til hinanden, og som vil anbefale hinanden i forbindelse med salg og vejledning omkring køb og avl af friesere.

 

Medlemmer af denne forening vil kun avle på avlsgodkendte hingste og hopper, som er registreret i den Hollandske hovedstambog KFPS.

 

§ 4 Etiske regler og værdier 

1.       Taler pænt om og til hinanden

2.       Fortier ikke informationer om hesten der er relevant for andre.

3.       Ærlig og troværdig

4.       Behandler andre, som vi selv vil behandles

5.       Engageret i frieser hesten

6.       Tro på at en konstruktiv og åben dialog er fundamentet for godt samarbejde.

 

§ 5 Medlemskab

Medlemskab kan opnås ved

- opfyldelse af § 3 og § 4.

- At dokumenterer sit medlemskab af KFPS.

- At husstanden ejer mindst én KFPS-hovedstambogsført hoppe

- At oplyse hopper med navn og registreringsnr., insemineringer og føl.

Medlemskab vil blive offentliggjort på hjemmesiden automatisk.

Det kræver ingen forhåndsgodkendelse - man kan dog ønske at være anonym.

 

Eksklusion:

Hvis et medlem af foreningen ikke overholder eller lever op til vores formål eller etiske regler og værdier, er det muligt at ekskludere medlemmet med øjeblikkelig varsel. 

Bestyrelsen træffer afgørelsen

 

§ 6 Kontingent

Kontingent fastsættes på generalforsamling for det efterfølgende år.

Kontingentperioden er fra 1. januar til 31. december.

Kontingent er fastsat per stemmeberettiget.

 

§ 7 Udmeldelse

Udmeldelse sker automatisk, hvis man ikke har indbetalt kontingent inden 1 måned efter generalforsamling.

 

§ 8  Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningen højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar/februar måned, indkaldes med mindst 4 uger før afholdelse. Indkaldelsen sker med elektronisk mail og på diverse medier med angivelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling eller vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag bliver sat på hjemmesiden senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 9

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Valg af stemmetællere
  • Beretning for det forløbne år.
  • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
  • Behandling af indkomne forslag
  • Godkendelse af kontingentsatser.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer, 3 personer i ulige år/2 personer i lige år, der efter generalforsamlingen konstituerer sig.
  • Valg af 1 suppleant
  • Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant
  • Eventuelt.

 

§ 10

Generalforsamlingen vælger sig dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med de indskrænkninger vedtægterne angiver.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af 1 stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§ 11

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et medlem.

I lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg.

I ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Der føres referat af bestyrelsesmøder som lægges på hjemmesiden.

 

§ 12

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Driftsregnskabet og status forelægges med påtegning af revisoren den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

§ 13

Vedtægtsændringer gælder straks efter vedtagelse på generalforsamlingen.

 

§ 14

Foreningen kan kun ophæves på en ekstra ordinær generalforsamling.

Ved forenings ophævelse overgår midler til hestens værn.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til en hver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

Godkendelse af foranstående vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling afholdt den 5. marts 2011.

Ændret § 6 og § 9 på generalforsamlingen den 2. Februar 2013. 

Februar 2016 vers.3

Ændret § 3, § 5 og § 8 på generalforsamlingen den 5. februar 2023.